Hesabın var mı? Hemen giriş yap!
Tedarikçi Platformu

İnotip ayrıcalıklarından faydalanmak için hemen hesabınızı oluşturun

1.Şirket

2.Başvuran Kişi

3.Bilgilendirme

*
*
* TC Kimlik No 11 karakterdir. Vergi No 10 karakterdir.
*
*
* Geçerli e-posta adresi girmelisiniz.
* Geçerli telefon numarası girmelisiniz.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÜYE AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. ASO Teknopark Binası No.3/66 Sincan ANKARA adresinde mukim ALBASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARGE MİMARLIK İNŞAAT ELEKTRİK MAKİNE GIDA EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("İNOTİP.COM") olarak; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası diğer sözleşmeler ile 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurul (“Kurul”) kararları kapsamında gerçekleştirilen düzenlemelerin kişiler açısından öneminin farkındayız.

Aydınlatma Metninin Hazırlanma Amacı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca hazırlanan işbu “Aydınlatma Metni” ; veri sorumlusu sıfatıyla ALBASOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARGE MİMARLIK İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE GIDA EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen kişisel verilerinizin

 • toplanma yöntemleri,
 • işlenmesi,
 • kullanılması,
 • aktarılması,
 • imha edilmesi konularında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Hukuki Sebebi

Şirketimize ait www.inotip.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılmakta olan ve güvenirliği genel kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından Google Analytics ve Hot Jar ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “İletişim Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “İş Ortaklığı Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, hizmetlerimiz ile ilgili iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanmasına ve bu konuda sizlerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizin Üyelik bölümünde yer alan “Firma Kullanıcı Kayıt Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz elektronik satın alma ve proje yönetimi platformundaki elektronik ticaret hizmetlerinden faydalanabilmeniz için kullanım anlaşmasının ve İNOTİP.COM Elekt.Tic.Platformu Tedarikçi Sözleşmesinin (Silver Üyelik, Gold Üyelik, Diamond Üyelik, Enterprise Üyelik vs.) kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olarak işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan satın alma/teklif verme süreçlerinizi ve proje yönetim işlemlerinizi dijitalleştirmenize yönelik “Kayıt Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz elektronik satın alma hizmetlerimiz kapsamında satın alma süreçlerinizin dijitalleştirilmesi doğrultusundaki taleplerinizin cevaplanması, sonuçlandırılması ve bu hususlarda sizlerle iletişime geçmeye yönelik meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işlenmektedir.

Web sitesindeki formları doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, ilgili bölümü işaretlemek suretiyle ayrıca talepte bulunmanız durumunda sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz hakkında düzenli olarak bilgilendirmeniz için işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kapsamı

Üye sıfatı dahilinde şirketimize ait olan www.inotip.com üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemler kapsamında, söz konusu bağ ile sınırlı ve ölçülü bir şekilde olacak şekilde,

 • Ad-Soyad, TCKimlik Numarası, Doğum Yeri ve Tarihi gibi Kimlik bilgileriniz,
 • Adres, E-posta ve Telefon numarası gibi İletişim bilgileriniz,
 • Dava ve Adli süreçlere etki edeceği düşünülen ve Hukuki İşleme konu edilebilecek verileriniz,
 • Alıcı ve Tedarikçiler açısından
 • Ürün-Hizmet Pazarlama, Acil durum süreç yönetimine ilişkin verileriniz,
 • Görsel ve işitsel kayıt altına alınması zorunlu olan verileriniz,
 • Finans işlemlerine konu verileriniz,
 • Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla sistem içindeki işlemlerinize dair istatistiki verileriniz,

hukuka uygun ve meşru amaçlarla, ilgili mevzuatta belirtilen süre ve amaç için işlenebilecek, gerektiği takdirde ilgili denetleyici kurumlar ve resmi kurumlara aktarılabilecek, güncellenerek depolanabilecektir.

Açık Rıza Aranmasına Gerek Bulunmayan Haller

Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrası uyarınca ;

 • “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ;
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ;
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ;
 • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ;
 • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ;
 • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ;
 • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması “

gibi hallerden birinin varlığı durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel verilerinizi işlenebileceğini hatırlatırız.

Verilerin Üçüncü kişiler ile Paylaşılması ve Veri İmha Politikası Hakkında

Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerden üyelerimize ait olanlarının iş ortaklarımız - hissedarlarımız ve şirketin ilgili biriminde görevli personel ile, bunun dışındaki kişiler açısından verilerin ancak yasal zorunluluk çerçevesinde talep edilmesi halinde Yargı mercileri, Kolluk birimleri ve bilgi edinmeye yetkili kılınan Resmi Kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Firmanıza ait kamuya açık olan firma adı, iletişim bilgileri vb. bilgileriniz ile firma tanıtımınız için yayınlamayı tercih ederek inotip.com’a yükleyeceğiniz ticari bilgileriniz, referanslarınız, firmanız ile ilgili tanıtım bilgileriniz gibi bilgiler, sistem dahilinde firma profilinizi oluşturmak amacıyla kullanılacaktır. Bu alanda yayınlamayı tercih edeceğiniz bilgiler kamuya açık olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz tarafından belirlenen Kişisel Veriler İmha Politikası uyarınca gerekli koşulların sağlanması durumunda imha işlemleri gerçekleştirilecek olup, bu kapsamda, şirketimiz nezdinde teknik, idari ve hukuki tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11.maddesi uyarınca,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatırız. Söz konusu haklara ilişkin taleplerinize, talebin kapsamına göre değişiklik göstermek üzere en geç otuz gün içerisinde cevap verilecektir.

Cevap verilmemesi ve/veya verilen cevabın beklediğiniz gibi olmadığını düşünmeniz halinde; verilen veya reddedilen cevaplara karşı otuz gün, başvurunuzun cevapsız kalması halinde ise başvuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet yoluna gidebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı için ise talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamaları içeren talebinizi, www.inotip.com adresinde bulunan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurarak ve formun ıslak imzalı bir suretini Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. ASO Teknopark Binası No.3/66 Sincan ANKARA adresine kimliğinizi belirli ve anlaşılır kılan gerekli bilgi ve belgeler ile yazılı olarak bizzat başvurabilir, noter kanalıyla gönderebilir yahut [email protected] kayıtlı elektronik posta adresi ile yapabilirsiniz.

Talebinizin kapsamına göre değişiklik göstermek ve maliyet doğuracağının anlaşılması üzere,; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1,00-TL ve ayrıca CD, flash bellek gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesinin gerekli olması durumunda ise işbu kayıt ortamı maliyetinin tarafınızdan talep edilebileceğini hatırlatırız.

Saygılarımızla.

Güncelleme Tarihi :Eylül 2021

Güncelleme No : 2